NORNA: 48th symposium in Gothenburg "Names in Writing" (Nov. 2018)

Call for papers

29–30 November 2018, University of Gothenburg and Institute for Language and Folklore, Gothenburg

The study of writing has gained increasing importance within linguistics and culture studies in recent years. The field has widened substantially focusing not only on graphemics and spelling principles, but also on the mediality of writing, writing practices and social dimensions of writing. Within name studies, the study of writing has not yet been recognized as a field in its own right, even though written names have been a recurring subject of analysis. At the same time, there are studies outside the traditional field of name studies that focus on written names from several of the above named perspectives.
The theme of this symposium is names in writing. It will give scholars a chance to reflect on the significance of writing in the study of names and provide a platform to discuss approaches from different fields.

Topics could include, but are not limited to:

- The graphemics of names, names and orthography
- Nomenclature
- Names in different writing systems
- Language development in written names
- Written names in language contact
- Typography and graphics of names
- Written name and identity
- Written name and authority
- Written names in the public sphere

We invite proposals for 20-minute paper presentations or for posters on any topic related to names in writing, from both modern and historical contexts. Please send an abstract of up to 300 words (excluding references) to namniskrift@sprak.gu.se by 20 February 2018. Include your name, email address and affiliation in your abstract. Feedback and letters of acceptance will be provided by 30 April 2018.

Time and place: 29–30 November 2018. The conference will start at 13:00 on 29 November 2018 and end 16:00 on 30 November. A dinner is planned for the evening of 29 November. The conference will be held at Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Gothenburg.

Conference languages: Nordic languages, English

Conference fee: 400 SEK (early registration until the end of May 2018), 500 SEK (late registration until the end of September 2018) includes conference dinner and lunch on Friday.

Publication:

We plan to publish conference proceedings using a peer review process. An invitation for submission of contributions will be sent out separately after the conference.

Practical information:

Practical information on organizational matters will be published by January 2018 at: http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift.

Organizing committee:

Maria Löfdahl, Institute for Language and Folklore, Gothenburg

Michelle Waldispühl, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg

Lena Wenner, Institute for Language and Folklore, Gothenburg

*************************

NORNA:s 48:e symposium i Göteborg 29–30 november 2018.

Symposiet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Välkomna till Göteborg!

Namn i skrift

29–30 november 2018, Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen Skriftstudier har fått allt större betydelse inom språk- och kulturvetenskap de senaste åren. Fältet har vidgats med frågeställningar som inte bara rör grafonomi och stavningsregler utan också skriftens medialitet, skrivpraxis och skriftens sociala dimension. Inom namnforskningen har skriftstudier inte i någon större utsträckning uppmärksammats som ett eget fält, även om det finns många studier som behandlar namn i skrift. Samtidigt finns det studier utanför den traditionella namnforskningen som också undersöker skrivna namn ur flera av de ovan nämnda synvinklarna.

Symposiet fokuserar på namn i skrift och erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv.

Möjliga teman är:

- Namnens grafonomi, namn och ortografi
- Namnvård
- Namn i olika skriftsystem
- Språkutveckling i skrivna namn
- Skrivna namn i språkkontakt
- Typografi och grafik av namn
- Skrivna namn och identitet
- Skrivna namn ur ett maktperspektiv
- Namn som texter i det offentliga rummet

Välkommen att inkomma med ditt abstrakt till föredrag eller poster senast den 20 februari 2018. Skicka ditt abstrakt (max 300 ord utan referenser) till namniskrift@sprak.gu.se. Ange namn, e-postadress och lärosäte i abstraktet. Besked om antagning ges senast den 30 april 2018.

Tid och plats:
Den 29 och 30 november 2018. Konferensen beräknas starta kl. 13 den 29 november 2018 och avslutas den 30 november kl. 16. En middag på kvällen den 29:e är inplanerad. Konferensen kommer att äga rum på Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg.

Föredragsspråk: De nordiska språken och engelska. Konferensspråket är de nordiska språken.

Konferensavgiften:
400 SEK (tidig registrering senast 31 maj 2018), 500 SEK (sen registrering senast 30 september 2018), konferensmiddag och lunch på fredagen ingår.

Publikation:
Vi planerar en refereegranskad konferensvolym. En inbjudan till att skriva i konferensvolymen kommer att skickas ut separat, efter konferensen.

Praktisk information:
Praktisk information om konferensen kommer att finnas tillgänglig från januari 2018 på adressen: http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift

Organisationskommitté:
Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg
Michelle Waldispühl, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg